اینجا هستید Skip Navigation Links > صفحه نخست > مقاله > بررسي كاهش مصرف آب خانگي به واسطه نصب تجهيزات و شيرآلات كم مصرف
بررسي كاهش مصرف آب خانگي به واسطه نصب تجهيزات و شيرآلات كم مصرف (تعداد بازدید : 3062)


رشد جمعيت و توسعه اقتصادي - اجتماعي موجب افزايش تقاضاي آب شهري شده است . بطور معمول، مصرف آب خانگي بيشترين بخش مصرف آب شهري را تشكيل مي دهد . از جملة موثرترين اقدامات جهت صرفهجويي در مصرف آب خانگي، استفاده از شيرآلات و تجهيزاتي مي باشد كه بدين منظور طراحي شده اند . در اين مقاله ، استفاده از شيرهاي بهداشتي اهرمي و تجهيزات كاهنده مصرف شامل درفشان ودوش هاي كم مصرف در سطح شهر شانديز مورد ارزيابي قرار گرفته است . براي اين منظور پس از تعيين حجم نمونة مناسب، 23 مشترك از ميان مشتركين خانگي شهر شانديز با استفاده از نمونه گيري دو مرحله اي انتخاب گرديدند . جهت اندازه گيري دقيق مصرف در بخش هاي مختلف مصرف آب خانگي، كنتورهاي مجزا براي كلية مصارف انتهايي مشتركين منتخ ب نصب گرديد . مصرف آب مشتركين به تفكيك مصارف انتهايي، به صورت روزانه و در يك دورة زماني 9 روزه اندازه گيري شد؛ سپس شيرها و تجهيزات كم مصرف در منازل مشتركين نصب و مصارف انتهايي براي يك دورة زماني 9 روزة ديگر اندازه گيري شد . نتايج تحليل ها نشان مي دهد كه نصب شيرآلات و تجهيزات جديد موجب كاهش 27 تا 34 درصدي در مصارف انتهايي مربوطه و بطور متوسط موجب كاهش مصرف آب خانگي به ميزان 26 درصد در شهر شانديز مي شود . در اين مقاله همچنين طرح نصب تجهيزات كم مصرف در منازل مشتركين خانگي شهر شانديز مورد ارزيابي مالي - اقتصادي قرار گرفته است . بررسي ها نشان مي دهد كه نسبت درآمد به هزينة اجراي اين طرح در شهر شانديز بيشتر از 2 مي باشد .
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
منبع:

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه فنون آتیه می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت از پارسیان مهر